TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

        Ngày 24/5/2021, Tổng cục đường bộ Việt Nam (TCĐB) đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN về việc công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của TCĐB.

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Theo đó, trong văn bản kèm theo Quyết định gồm có 3 phần chính:

        1.     Mô hình kết nối, truyền dữ liệu từ hình ảnh từ camera

        2.     Hướng dẫn về truyền dữ liệu

        3.     Nghiệp vụ phát sinh trong quá trình truyền dữ liệu

Nội dung của từng phần quy định cụ thể như sau:

  Ø Mô hình kết nối, truyền dữ liệu từ hình ảnh từ camera

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Các điểm cần lưu ý như sau:

- Thông tin, dữ liệu hình ảnh truyền về máy chủ phải đáp ứng đầy đủ theo Điều 8, 9, 10 tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT và khoản 1, Điều 1 Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

- Theo mô hình thì dữ liệu hình ảnh và thông tin đính kèm từ đầu ghi camera được truyền về máy chủ của đơn vị truyền dữ liệu. Dữ liệu tại đầu ghi và dữ liệu tại